تلفن: 44027931-021

پرداخت آنلاین

همراهی شما باما

روش های کمک و شماره حساب های خیریه

بانک تجارت
  • شماره حساب : 290183987
  • شماره کارت :0219-0276-8370-5859
بانک قوامین
  • شماره حساب: 10320500947974
  • شماره کارت: 9940-7339-9911-6395
بانک پاسارگاد
  • شماره حساب:۲۵۴۸۱۰۰۱۳۰۶۰۰۴۵۱
  • شماره کارت:۵۱۹۲_۰۰۰۲_۲۹۷۰_۵۰۲۲
بانک صادرات
  • شماره حساب : 0338392274009
  • شماره کارت :2361-9027-6919-6037
بانک دی
  • شماره حساب : 0204677722009
  • شماره کارت :1416-1001-3870-5029

کمک های مصرفی

کمک های خدماتی

کمک به عنوان داوطلب

برای کمک های غیرنقدی با موسسه خیریه نیکان یاس تماس حاصل فرمایید!

شماره های تماس :44027931-021 - 09912798824